Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Vuosisuunnitelma_lokakuu 2019

 

 

27 §

 1417/13.02.00/2019

 

KYS erva-tutkimustoimikunnan toimintaperiaatteet

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 10.10.2019 27 §

 

Valmistelija:

erva-tutkimuskoordinaattori Heli Laine, puh. 044 717 9579

sähköpostiosoite: heli.laine@kuh.fi

 

KYS erva-tutkimustoimikunnan toiminnassa on osoittautunut tarpeelliseksi päivittää yhteisiä toimintaperiaatteita.

 

1.      Yleiset määräykset

 

KYS erva-tutkimustoimikunnan toiminnan järjestämisessä noudatetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) hallintosäännön määräyksiä.

 

2.      Jäsenistö

 

Jäsenet toimivat virkavastuulla. Jäsenistöön kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenistön määrä on tällä hetkellä kuusi jäsentä (sisältää puheenjohtajan). Jäsenistöllä ei saa olla esteellisyyksiä Valtion tutkimusrahoituksen käsittelyyn. Jäsenten tulee olla sitoutuneita toimikunnan toimintaan ja noudattamaan sovittuja toimintaperiaatteita. Kaikki jäsenet ja varajäsenet allekirjoittavat toimikunnan toimintaan liittyvän vaitiolositoumuksen. Erva-alueen organisaation, josta jäsen on, tulee mahdollistaa toimikunnassa toimiminen.

Erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa toimikunnan työskentelyä. Hän vastaa mm. siitä, että kokous on päätösvaltainen ja esteetön hoitamaan tehtäväänsä ja, että sääntöjä ja ohjeita noudatetaan.

 

3.      Läsnäolo-oikeutetut

 

Toimikunnan kokoukseen osallistuvat esittelijä, lakimies, mahdolliset asiantuntijat sekä muut henkilöt, joille toimikunta on esittänyt läsnäolo-oikeutta. Edellä mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen. Näistä läsnäolo-oikeuksista päättää PSSHP:n hallitus.

 

4.      Kokouskäytännöistä

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimikunnan päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei erityiset syyt ole esteenä. Esityslista julkaistaan myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla (www.psshp.fi).

Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä (puheenjohtajat ovat myös jäseniä). Päätösvaltaisuus on oltava olemassa myös yksittäisissä, kokouksessa päätettävissä asioissa.

 

Toimikunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Mikäli he ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitsee toimikunta kyseistä kokousta tai kokousasiaa varten tilapäisen puheenjohtajan jäsenien keskuudesta. Toimikunta valitsee kokoukselle myös sihteerin. Toimikunnassa käsiteltävät asiat valmistelee erva-tutkimuskoordinaattori ja valmistelua johtaa puheenjohtaja. Lakimies osallistuu tarvittaessa kokousasioiden valmisteluun. Asiat päätetään toimikunnan kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

Kokouksessa puheenjohtaja toteaa kunkin asian käsittelyn päätteeksi, miten käsiteltävä asia kirjataan pöytäkirjaan.

 

5.      Varajäsenen kutsuminen

 

Jäsenen, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajalle ja sihteerille.

Toimikunnan jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimikunnan sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

6.      Esteellisyys

 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen läsnäolijan on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.

Henkilö, jonka esteellisyydestä päätetään, voi olla läsnä esteellisyydestä päätettäessä, mutta ei saa osallistua esteellisyysasian käsittelyyn.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

 

7.      Jäsenvaihdokset

 

KYS erva-alueen organisaatio tekee ilmoituksen jäsenen vaihtumisesta KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Ilmoitus käsitellään toimikunnan kokouksessa ja toimikunta päättää esittää jäsenvaihdoksen PSSHP:n kuntayhtymän hallitukselle päätettäväksi.

 

8.      Muita toimikunnan toimintaan liittyviä asioita

 

Valtion tutkimusrahoitusta koskevat viranhaltijapäätökset tekee KYSin johtajaylilääkäri.

Toimikunnan asioiden viestintään käytetään pääsääntöisesti sähköpostia ja mahdollisia ryhmätyöohjelmistoja. Toimikunnan asioissa saatuihin sähköposteihin ja muihin yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman pian ja noudatetaan saadussa viestissä annettuja aikatauluja. Viestinnässä ja myös muussa toiminnassa on huomioitava mahdolliset salassapitovelvoitteet.

KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenten sekä toimikunnan asioita valmistelevien viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtävät ja vuosittainen aikataulutus on kuvattu vuosisuunnitelmassa (liitteenä).

 

 

 

 

Esitys                                 

Puheenjohtaja esittelee asian esittelytekstin mukaan ja KYS erva-tutkimustoimikunta tekee päätöksen.

 

 

Päätös                               

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti hyväksyä toimintaperiaatteet esittelytekstin mukaisesti.

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle erva-tutkimustoimikunnan kokousten läsnäolo-oikeutetuiksi lakimiehet Paavo Autere ja Risto Salmi, valmistelija Heli Laine, asiantuntija Kirsi Luoto ja sihteeri Irma Ihalainen.

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että esittelijänä toimii puheenjohtaja Tatu Kemppainen ja myös tämä valinta päätettiin esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

Liitteet

1

Vuosisuunnitelma_lokakuu 2019

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa