Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Päätös: Valtion tutkimusrahoitusta koskeva valitus ja kantelu

 

 

28 §

 244/02.05.02.02.00/2016

 

Valtion tutkimusrahoitusta koskeva valitus ja kantelu

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 10.10.2019 28 §

 

Lakimies Paavo Autere, puh. 044 717 9665

sähköpostiosoite: paavo.autere@kuh.fi

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi 9.7.2019 päätöksen (19/0149/3) Valtion tutkimusrahoitusta koskevaan valitukseen ja kanteluun. Valittajana dosenttiluokassa oleva hakija Ilkka Harvima. Hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

Valittaja haki muutosta PSSHP:n kuntayhtymän KYS-erva tutkimustoimikunnan 24.5.2018 § 17 päätökseen. Tutkimustoimikunta oli päättänyt 8.11.2017 §17 valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen KYSin erityisvastuualueella vuonna 2018. Rahoitusta oli myönnetty prosenttiosuuksina dosenttitason, tohtoritason ja väitöskirjatason jakoluokissa. Dosenttitason tutkimushanke, jossa tehtävästä tutkimuksesta vastaa valittaja, sai rahoitusta 1,7 prosenttia arvioidusta kokonaisrahoituksesta.

 

Erva-tutkimustoimikunnan päätöspöytäkirjan 12.3.2018 § 3 mukaan 8.11.2017 tehdyn rahoituspäätöksen postituksen jälkeen on käynyt ilmi, että tutkimusrahoituksen arviointipisteiden laskennassa oli tapahtunut laskuvirhe, jonka seurauksena päätöksen liitteenä olevat prosenttiosuuksia kokonaisrahoituksesta osoittavat taulukot ovat olleet virheellisiä. Hakijoille on lähetetty oikaisuvaatimusajan vireillä ollessa 8.12.2017 päivätty kuulemiskirje. Kuulemiskirjeeseen on liitetty luonnokset päätöstaulukoista, joista laskuvirhe on korjattu. Luonnosten mukaan dosenttitason hankkeissa tutkimushanke, josta valittaja vastaa, jää ilman rahoitusta ja tilalle tulee toinen tutkimushanke. Valittaja ja kolme muuta henkilöä ovat tehneet korjatusta rahoituspäätöksestä oikaisuvaatimuksen.

 

Erva-tutkimustoimikunta on päättänyt valituksenalaisessa päätöksessään 24.5.2018 § 17, että rahoituspäätöksessä tapahtunut virhe on asiavirheen sijasta laskuvirhe, ja päättänyt hylätä valittajan ja kolmen muun henkilön tekemät, marraskuussa 2017 tehtyä rahoituspäätöstä koskevat oikaisuvaatimukset. Hallinto-oikeudessa valittajan esittämän vaatimuksen mukaan erva-tutkimustoimikunnan valituksenalainen päätös on kumottava ja valittajan tekemä oikaisuvaatimus on hyväksyttävä.

 

Hallinto-oikeuden 9.7.2019 antamassaan ratkaisussa hallinto-oikeus kumoaa erva-tutkimustoimikunnan valituksenalaisen päätöksen 24.5.2018 § 17 ja kumoaa ja poistaa erva-tutkimustoimikunnan päätöksen 12.3.2018 § 3. Hallinto-oikeuden mukaan näissä päätöksissä oli kuulemis- ja perusteluvirheet. Hallinto-oikeus kumoaa myös erva-tutkimustoimikunnan päätöksen 8.11.2017 § 17 tutkimusrahoituksen dosenttitason jakoluokan osalta ja palauttaa asian tältä osin erva-tutkimustoimikunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös on saanut lainvoiman, joten toimikunta joutuu käsittelemään asian uudelleen erikseen.

 

 

Esitys                                 

Puheenjohtaja esittelee asian esittelytekstin mukaan ja KYS erva-tutkimustoimikunta tekee päätöksen.

 

 

Päätös                               

KYS erva-tutkimustoimikunta otti Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Toimikunta päätti jatkaa asiankäsittelyä seuraavassa kokouksessa ja asian valmistelijana toimii lakimies Risto Salmi.

 

 

 

 

Liitteet

2

Päätös:  Valtion tutkimusrahoitusta koskeva valitus ja kantelu

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa