Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  VTR-hakukuulutus 2019 - huomioitavaa
  VTR hakuohje 2019 - huomioitavaa
  VTR tutkimushankehakemusten arviointiohje 2019 - huomioitavaa

 

5

 1202/02.05.02.02.00/2018

 

Periaatteet ja menettelyt vuoden 2020 Valtion tutkimusrahoituksen haussa, arvioinnissa ja rahoituksen jaossa

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 10.10.2019 29 §

 

Valmistelija:
erva-tutkimuskoordinaattori Heli Laine, puh. 044 717 9579

sähköpostiosoite: heli.laine@kuh.fi

 

STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 2020-2023

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (888/2019) perustuu Terveydenhuoltolain 61 -66 §:n säännöksiin valtion tutkimusrahoituksesta. Asetus uusitaan nelivuotiskausittain. Uusin asetus (888/2019) astuu voimaan 1.1.2020. Asetuksella säädetään yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteista, painoalueista ja painoalueille ohjattavasta valtion rahoituksesta sekä valtakunnallisesta terveyden tutkimuksen arviointiryhmästä.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti tutkimusrahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella.

 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena vuosina 2020–2023 on:

1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta;

2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta;

3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020–2023 ovat:

1) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;

2) kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;

3) terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

 

Asetuksen (888/2019) mukaan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan tulee ohjata 1-3 kohdassa tarkoitetuille painoalueille vähintään 50 prosenttia kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta.

 

 

 

Vuoden 2020 VTR-haku ja käyttämättä jääneet varat

 

KYS erva-tutkimustoimikunta toteuttaa vuoden 2020 valtion tutkimusrahoitushaun alkuvuodesta 2020. Haku toteutuu e-Tutkija järjestelmässä. VTR-hakemusten vuoden 2019 arvioinnissa käytettävät arviointikriteerit osoittautuivat pääosin toimiviksi. Olennaisin muutostarve arviointikriteereihin tulee STM:n asetuksen (888/2019) painoalueiden muutoksesta. Liitteenä vuoden 2019 VTR-hakudokumentit.

 

KYS erva-alueen saamaa valtion tutkimusrahoitusta vuoden 2019 osalta jää käyttämättä arviolta noin 370 000 €, koska valtio myönsi tutkimusrahoitusta ennakoitua enemmän, mutta KYS erva-tutkimustoimikunnan oli kuitenkin tehtävä rahoituspäätökset aiemmin asettamiensa rahoitusperiaatteiden mukaisesti. KYS erva-tutkimustoimikunta päätti (22.2.2019 § 5), että jäljelle jäävä valtion tutkimusrahoitus lisätään vuonna 2020 jaettavaan summaan, jolloin kaikilla hakijoilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea rahoitusta.

 

Tämän lisäksi aiemmilta vuosilta rahaa on jäänyt käyttämättä yhteensä vajaa 259 000 €. Summa sisältää mm. tutkimusprojekteilta palautunutta rahoitusta sekä eTutkija-järjestelmän kehittämiseen varattua rahaa. Järjestelmän kehittäminen ei edennyt järjestelmän toimittajasta johtuvista syistä. Tämän rahan osalta KYS erva-tutkimustoimikunta teki päätöksen (8.3.2019 § 11), että käyttämättä jäänyt rahoitus jaetaan hankkeille vuoden 2020 rahoitushaussa.

 

Kaiken kaikkiaan käyttämättä jääneitä varoja on siten yhteensä lähes 630 000 euroa.

 

Rahoitushakemusten ulkopuoliset arvioijat

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti (8.3.2019 §11), että vuoden 2020 VTR-haussa kaikilla hakemuksilla on ulkopuoliset arvioijat, ulkopuolisten arvioijien määrää lisätään (yhteensä 7-9 arvioijaa) ja puheenjohtajalla on valtuus etsiä henkilöt. Vuoden 2019 VTR-haussa kokonaiskorvaus ulkopuolisille arvioijille oli 2000 €/arvioija + henkilösivukulut. Ulkopuolisten arvioijien kanssa laadittiin Palvelujen ostosopimus.

 

 

Esitys                                  Puheenjohtaja esittelee asian esittelytekstin mukaan ja KYS erva-tutkimustoimikunta tekee päätöksen.

 

 

 

 

 

Liitteet

3

VTR-hakukuulutus 2019 – huomioitavaa

 

4

VTR hakuohje 2019 - huomioitavaa

 

5

VTR tutkimushankehakemusten arviointiohje 2019 – huomioitavaa

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa