Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  VTR-hakukuulutus 2019 - huomioitavaa
  VTR hakuohje 2019 - huomioitavaa
  VTR tutkimushankehakemusten arviointiohje 2019 - huomioitavaa

 

 

29 §

 1202/02.05.02.02.00/2018

 

Periaatteet ja menettelyt vuoden 2020 Valtion tutkimusrahoituksen haussa, arvioinnissa ja rahoituksen jaossa

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 10.10.2019 29 §

 

Valmistelija:
erva-tutkimuskoordinaattori Heli Laine, puh. 044 717 9579

sähköpostiosoite: heli.laine@kuh.fi

 

STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 2020-2023

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (888/2019) perustuu Terveydenhuoltolain 61 -66 §:n säännöksiin valtion tutkimusrahoituksesta. Asetus uusitaan nelivuotiskausittain. Uusin asetus (888/2019) astuu voimaan 1.1.2020. Asetuksella säädetään yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteista, painoalueista ja painoalueille ohjattavasta valtion rahoituksesta sekä valtakunnallisesta terveyden tutkimuksen arviointiryhmästä.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti tutkimusrahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella.

 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena vuosina 2020–2023 on:

1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta;

2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta;

3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020–2023 ovat:

1) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;

2) kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;

3) terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

 

Asetuksen (888/2019) mukaan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan tulee ohjata 1-3 kohdassa tarkoitetuille painoalueille vähintään 50 prosenttia kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta.

 

 

 

Vuoden 2020 VTR-haku ja käyttämättä jääneet varat

 

KYS erva-tutkimustoimikunta toteuttaa vuoden 2020 valtion tutkimusrahoitushaun alkuvuodesta 2020. Haku toteutuu e-Tutkija järjestelmässä. VTR-hakemusten vuoden 2019 arvioinnissa käytettävät arviointikriteerit osoittautuivat pääosin toimiviksi. Olennaisin muutostarve arviointikriteereihin tulee STM:n asetuksen (888/2019) painoalueiden muutoksesta. Liitteenä vuoden 2019 VTR-hakudokumentit.

 

KYS erva-alueen saamaa valtion tutkimusrahoitusta vuoden 2019 osalta jää käyttämättä arviolta noin 370 000 €, koska valtio myönsi tutkimusrahoitusta ennakoitua enemmän, mutta KYS erva-tutkimustoimikunnan oli kuitenkin tehtävä rahoituspäätökset aiemmin asettamiensa rahoitusperiaatteiden mukaisesti. KYS erva-tutkimustoimikunta päätti (22.2.2019 § 5), että jäljelle jäävä valtion tutkimusrahoitus lisätään vuonna 2020 jaettavaan summaan, jolloin kaikilla hakijoilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea rahoitusta.

 

Tämän lisäksi aiemmilta vuosilta rahaa on jäänyt käyttämättä yhteensä vajaa 259 000 €. Summa sisältää mm. tutkimusprojekteilta palautunutta rahoitusta sekä eTutkija-järjestelmän kehittämiseen varattua rahaa. Järjestelmän kehittäminen ei edennyt järjestelmän toimittajasta johtuvista syistä. Tämän rahan osalta KYS erva-tutkimustoimikunta teki päätöksen (8.3.2019 § 11), että käyttämättä jäänyt rahoitus jaetaan hankkeille vuoden 2020 rahoitushaussa.

 

Kaiken kaikkiaan käyttämättä jääneitä varoja on siten yhteensä lähes 630 000 euroa.

 

Rahoitushakemusten ulkopuoliset arvioijat

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti (8.3.2019 §11), että vuoden 2020 VTR-haussa kaikilla hakemuksilla on ulkopuoliset arvioijat, ulkopuolisten arvioijien määrää lisätään (yhteensä 7-9 arvioijaa) ja puheenjohtajalla on valtuus etsiä henkilöt. Vuoden 2019 VTR-haussa kokonaiskorvaus ulkopuolisille arvioijille oli 2000 €/arvioija + henkilösivukulut. Ulkopuolisten arvioijien kanssa laadittiin Palvelujen ostosopimus.

 

 

Esitys                                  Puheenjohtaja esittelee asian esittelytekstin mukaan ja KYS erva-tutkimustoimikunta tekee päätöksen.

 

Päätös                               

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti hyväksyä periaatteet ja menettelyt vuoden 2020 haussa asian esittelytekstin mukaisesti seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

 

VTR-rahoitushaun 2020 aikataulu

 

Hakukuulutus ja hakuohje julkaistaan 15.1.2020

Hakuaika on 3.2.-2.3.2020

Esitarkastus/TPK 2.-8.3.2020 (vko 10)

Hakemusten arviointi toteutuu 9.3-1.4.2020

Esitystaulukoiden teko 2.4.2020-

Kokouskutsun lähetys 15. tai 16.4.2020

Päätöskokous rahoituksista on 21. tai 22.4.2020

Päätöksistä tiedotetaan 5.5.2020

 

Hakijan tulee hakea siinä hakuluokassa, minkä kelpoisuudet hän täyttää päätösajankohtaan mennessä. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty päätösajankohtaan mennessä, rahoitusta ei voida myöntää hakijalle.  Hakijaa velvoitetaan ilmoittamaan kaikista muutoksista kelpoisuusehdoissa.

 

Hakuohjeistuksissa määritetään selvästi kuka voi olla hakijana ja dokumenttien termistö muutetaan yhdenmukaiseen muotoon siten, että tutkimuksesta vastaavan henkilön sijasta käytetään hakija-sanaa.

 

Hakijan palvelussuhteen voimassaolon määritelmä vaatii tarkennusta. Selvitystä jatketaan ja asia otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Toimikunta valtuutti tiedepalvelukeskuksen selvittämään asiaa.

 

Hakija ilmoittaa ansioluettelossa viisi merkittävintä nimenomaiseen tutkimusalueeseen liittyvää julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta sekä näiden viimeisimmät IF-pisteet ja JUFO-luokat. Julkaisut ilmoitetaan alkuperäisjulkaisuluettelossa hakuajasta taaksepäin viiden edeltävän kalenterivuoden ajalta (esim. vuoden 2020 haussa julkaisut vuosilta 2015 - 2019).

Hakuohjeisiin tarkennetaan, että julkaisut tulee ilmoittaa ansioluettelossa hakuaikaa edeltävältä viideltä kalenterivuodelta.

 

KYS erva-tutkimustoimikunta hyväksyi alustavasti lupautuneet 9 ulkopuolista arvioijaa. Arviointipalkkio säilytettiin entisellä tasolla (2000 €/arvioija + henkilösivukulut). KYS erva-tutkimustoimikunta päätti valtuuttaa puheenjohtajan lisäämään ulkopuolisten arvioijien lukumäärää 2-3 ulkopuolisella vara-arvioijalla. Toimikunta valtuutti puheenjohtajan myös määrittämään mahdollisten vara-arviointien palkkiot arvioitavien lukumäärän perusteella max. 2000 €/arvioija. 

 

Toimikunta päätti, että ulkopuolisille arvioijille ehdotetaan, että ulkopuoliseen arviointiin liittyvät palvelujen ostosopimukset tehdään pääsääntöisesti koko VTR-rahoituskaudelle 2020-2023.

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että muilta osin VTR-haun valmistelussa käytetään aiemmin päätettyjä periaatteita ja menettelyjä, jotka lopullisesti päätetään seuraavassa kokouksessa ennen VTR-haun alkamista. Toimikunta päätti valtuuttaa tiedepalvelukeskuksen jatkamaan VTR-hakuprosessin valmistelua.

 

 

 

 

 

Liitteet

3

VTR-hakukuulutus 2019 – huomioitavaa

 

4

VTR hakuohje 2019 - huomioitavaa

 

5

VTR tutkimushankehakemusten arviointiohje 2019 – huomioitavaa

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa