Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

9

 1243/02.02.00.00/2021

 

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 98 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

 

-        Taloudellisuus ja tehokkuus:

o   tilikauden ylijäämä/alijäämä

o   kokonaismenot ilman kauttalaskutusta

o   kokonaistulot ilman kauttalaskutusta

o   jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)

 

-        Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt

-        Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

-        Muut tavoitteet: investointien kokonaismäärä

 

Oheisessa taulukossa on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta vuotta 2021 koskevat keskeiset tavoitteet. Sitoviin tavoitteisiin esitetään alalla olevassa taulukossa olevat muutokset.

 

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lainmukainen alijäämien kattamisen määräaika päättyi 31.12.2020. Vuoden 2020 talousarvio laadittiin sopeuttamisohjelman avulla 11,3 M€ ylijäämäiseksi, jolla oli tarkoitus kattaa taseessa olevat alijäämät. Tilinpäätöksen mukainen alijäämä vuodelta 2020 oli 9,9 M€. Merkittävin tähän vaikuttanut tekijä oli covid-19 -epidemia ja siitä johtuva sopeuttamisohjelman keskeytyminen. Vuoden 2020 alijäämät on tarkoitus kattaa perussopimuksen 24 §:n mukaisella lisäkannolla kunnilta.

 

Kuntalain 110 a §:n mukaan, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta johtuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi voi kattaa taseeseensa kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta päättää, että alijäämä on katettava kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymään. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haki valtiovarainministeriöltä kuntalain 110 a §:n mukaista alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkamista.

 

Valtiovarainministeriö hylkäsi 6.5.2021 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hakemuksen alijäämän kattamisen määräajan pidentämisestä.

 

Kuntalain mukaan alijäämän kattamisajan katkaisee kuntayhtymän ylijäämäinen tilinpäätös. Näin ollen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin on tehtävä vuodelta 2021 ylijäämäinen tilinpäätös, jotta kuntayhtymä välttyy kuntalain mukaiselta arviointimenettelyltä.

 

Sairaalatoiminnan volyymin, menojen ja tulojen ennustaminen on haastava tehtävä, koska muutokset toimintaan ovat aina mahdollisia esimerkiksi ulkokuntamyynnin vaihtelun, covid-19 -epidemian sekä henkilöstötilanteen vuoksi. Tämän takia muutostalousarvio on laadittava merkittävästi ylijäämäiseksi.

 

Ylijäämän muodostumista seurataan ja vuoden loppuun mennessä suunnitellaan ylijäämän käsittely, mikäli muodostuu merkittävää ylijäämää. Palautuksen käsittelyssä on kaksi vaihtoehtoa:

·       Palautus annetaan joulukuun laskutuksen yhteydessä myynnin suhteessa.

·       Palautus päätetään tilikauden tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, jolloin palautus tehdään peruspääoman suhteessa.

 

Toimintatuotot

 

Ulkokuntamyynti ylittyy noin 1,3 m€. Kuntalaskutus ylittää budjetoidun 14,3

M€, josta jäsenkuntien oma toiminta ylittää budjetoidun 15,5 M€.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 13,3 M€.

Henkilöstökulut ylittyvät 3,0 M€.

Palvelujen ostot ylittyvät 3,7 M€.

Tarvikkeet 6,3 M€.

 

Rahoitustuotot ja kulut

 

Rahoitustuottoja kertyy budjetoitua enemmän Istekki Oy:n osingonjaosta ja Islabin ylijäämän palautuksesta 2,2 M€.

 

Satunnaiset tuotot

 

Kiinteistö KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n osakkeiden myynnistä syntyi myyntivoittoa 7,9 M€.

 

                     

Yhteenveto

 

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan ylittyvän 22,1 M€ ja kokonaiskulujen ylittyvän 8,2 M€. Kuluissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää talousarviossa 13,9 M€

 

Sairaanhoitopiirin johtaja tekee kuntakierroksen 6/2021 aikana.

 

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa