Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

105 §

 589/01.04.00.01/2022

 

KYS kanttiinin toimintojen siirtyminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

 

 

Kuntayhtymän hallitus 23.6.2022 105 §

 

Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

KYSin kanttiinitoimintojen tilanteesta, sairaanhoitopiirin siirtyessä Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta, on pidetty neljä yhteistoimintamenettelyn mukaista tilaisuutta kevään 2022 aikana, ensimmäinen 8.3.2022 ja viimeisin 2.6.2022.

 

Yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä on selvitetty kanttiinin juridisia toimintamahdollisuuksia hyvinvointialueella, henkilöstön tilannetta, sekä käyty läpi kanttiinitoimintojen taloustilanteen kehitystä edellisiltä vuosilta ja tehty kannattavuuslaskelmia (skenaarioita) tuleville vuosille. 

 

Kanttiinin toiminnan on todettu olleen huomattavan kannattavaa ja tuottoisaa useita vuosia. Tuottoa käytettiin henkilöstön virkistystoimintaan, mm. kerhotoimintaan ja virkistyspaikkojen mökkien ylläpitoon. Viimeisimpinä vuosina tuloskehitys on kuitenkin heikentynyt huomattavasti johtuen mm. Kaarisairaalan toimintojen käynnistymisestä ja myös koronasta, joka vähensi asiakasmääriä koko sairaalassa. Merkittävänä tulokseen vaikuttavana tekijänä ovat olleet lisäksi huomattavan suuret tilavuokrat, joihin ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu alennusta.

 

Viimeisimpään yhteistoimintamenettelyn mukaiseen tilaisuuteen 2.6.2022 laadittujen laskelmien lähtökohtana olikin kanttiinin toimitilojen remontoiminen ja remontin myötä toimitilojen neliömäärän vähentäminen puoleen nykyisestä 600 neliöstä. Näin myös tilavuokrat puolittuisivat nykyisestä 150 000 eurosta /vuosi n. 75 000 euroon.  

 

Hyvinvointialueelle siirtymisen edellytyksenä on pidetty kannattavaa toimintaa. Vuosille 2023 – 2025 laaditut kannattavuuslaskelmaskenaariot (liite) osoittavat sen, että kanttiini pystyy järkevällä tilojen ja palvelukonseptin uudelleen järjestelyllä tekemään maltillisesti positiivisen tuloksen.

 

Juridisten seikkojen varmistamiseksi pyydetiin kolmannen osapuolen (KPMG:n) kannanotto siihen, toimiiko kanttiini kilpailevilla markkinoilla vai ei ja miten kanttiini voisi toimia juridisesti oikein vuoden 2023 alusta lukien; onko toiminta hyvinvointialueen yksikkönä juridisesti mahdollista vai onko toiminta yhtiöitettävä. Saadun selvityksen perusteella voidaan päätellä, että hyvinvointialuelain 132§:n poikkeusperusteen mukaan kanttiinitoimintaa, vaikka sitä pidettäisiin kilpailuilla markkinoilla tapahtuvana toimintana, ei ole välttämätöntä yhtiöittää, vaan toiminnan jatkaminen nykyisessä muodossa on perusteltavissa oleva vaihtoehto.

-       Ts. kun sairaanhoitopiiri vuoden 2023 alussa siirtyy osaksi hyvinvointialuetta, tässä kokonaisuudessa siirtyisi myös kanttiinitoiminta osaksi hyvinvointialuetta ja sen omaa toimintaa.

 

 

Yhtiöittämisestä ei KPMG:n selvityksessä lähtökohtaisesti tunnisteta erityisiä hankintaoikeudellisia tai yhtiöoikeudellisia hyötyjä, joiden vuoksi erillisyhtiön toimintamallia kannattaisi tavoitella nykytilaan verrattuna. Yhtiömalliin siirtyminen johtanee myös kasvaviin kustannuksiin ja hallinnollisiin velvoitteisiin nykytilaan verrattuna.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus päättää esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitukselle KYSin kanttiinitoimintojen siirtymisen hyvinvointialueelle osana sairaanhoitopiirin toimintoja.

 

 

Päätös                               

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

7

Kannattavuuslaskelmat ja menestystekijät

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa