Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Liite 1 Sote ja osuuskunnat FINBB

 

 

21 §

 1186/00.01.00/2022

 

FINBB:n jäsenyyden siirtäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueella

 

 

 

Kuntayhtymän hallitus  23.6.2022  107 §

 

                                                    Valmistelija: lakimies Katri Harjuveteläinen, puh 044 7174 890, sähköpostiosoite: katri.harjuvetelainen@kuh.fi

 

                                                    1 Asian tausta

                                                    Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB (Finnish Biobank Cooperative, www.finbb.fi, jäljempänä ”FINBB” tai ”Osuuskunta”) on perustettu vuonna 2017 biopankkien yhteisten palvelujen tuottajaksi ja yhteistyöverkoston koordinoijaksi. FINBB:n toiminnan tarkoituksena on mm. jäsentensä talouden tai elinkeinon ja niiden muiden toimintojen tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluita ja että osuuskunta tarjoaa palveluita myös muille kuin jäsenille sidosyksikköasemaansa kuitenkaan vaarantamatta.

 

                                                    FINBB:n toimialana on tarjota biopankkitoimintaan ja muuhun ihmisperäisiä näytteitä ja tietoja käyttävään tutkimustoimintaan liittyviä palveluita pääosin jäsenilleen, mutta myös muille koti- ja ulkomaalaisille asiakkaille. Osuuskunta tarjoaa koulutusta ja konsultointia, tietojärjestelmä-, laadunhallinta-, projektin-johto- ja liiketoimintapalveluita sekä tieteellistä. tutkimuseettisiä ja oikeudellisia palveluita. Lisäksi osuuskunta voi hallituksen niin päättäessä rekisteröityä biopankiksi, jolloin sen on mahdollista toimia biopankkilain mukaisena biopankkina. Yhtenä FINBB:n keskeisenä palveluna jäsenille ovat biopankki-projektien välityspalvelut. FINBB välittää biopankkien aineistoja ja palveluita erityisesti yritysasiakkaille ja solmii sopimukset näiden kanssa keskitetysti.

 

                                                    2 FINBB:n jäsenet, omistajat ja maksut

                                                    FINBB on osuuskuntamuotoinen yritys, jonka jäseniä ja omistajia ovat:

 

                                                    - kuusi sairaanhoitopiiriä (perustajajäseniä, HUS, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri);

                                                          - kuusi yliopistoa (perustajajäseniä, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistot); sekä

                                                    - Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL, liittynyt perustamisen jälkeen).

 

                                                    FINBB:n jäsenbiopankkeja on tällä hetkellä kahdeksan:

 

                                                    - kuusi julkisen terveydenhuollon sairaalabiopankkia (Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Helsingin Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Tampereen Biopankki sekä Itä-Suomen Biopankki);

                                                    - Oulun yliopiston biopankki; sekä

                                                    - valtion omistama THL Biopankki.

 

                                                    FINBB:n perustamissopimuksen (3. ja 4. kohdat) mukaan kukin jäsen (ml. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) on merkinnyt yhden osuuden merkintähinnalla 125.000 euroa.  Tämän lisäksi kukin jäsen maksaa 50.000 € vuosittaisen palvelumaksun, josta on sovittu hankintasopimuksin. Biopankin peruspalvelujen hankinnasta FINBB:ltä on tällä hetkellä sovittu vuoden 2027 loppuun asti. Peruspalveluihin kuuluvat esimerkiksi biopankkihakemusten käsittelypalvelut ja Fingenious® -digitaaliset palvelut (www.fingenious.fi).

 

                                                    3 Osuuskunnan (FINBB) jäsenyyden siirto hyvinvointialueelle

                                                    Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Sairaanhoitopiirin varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat.

 

                                                    Em. voimaanpanolain 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla ja kaikki niille kuuluneet sitoumukset, varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille. FINBB:n osuus, joka on irtainta omaisuutta, siirtyy suoraan voimaanpanolain 20 §:n nojalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, kuten myös siihen liittyvät sopimukset (perustamissopimus, osakassopimus sekä sairaanhoitopiirin ja FINBB:n väliset erilaiset sopimukset).

 

                                                    Osuuskunnan jäsenyys on kuitenkin henkilökohtainen eikä se siirry yleisseuraantona hyvinvointialueelle. Jäsenyyden siirto on mahdollinen, jos se on hyväksytty säännöissä. Vastaanottajan on kuitattava (hyväksyttävä) siirto. Ellei jäsenyyttä siirretä, tulee hyvinvointialueen, jolle osuuskunnan osuus on siirtynyt, hakea osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa osuuden siirtymisestä (osuuskuntalaki 3 luvun 1 §:n 4 mom).

 

                                                    FINBB:n sääntöjen mukaan (3 § Jäsenyyden hakeminen, alkaminen ja siirtyminen) mikäli osuuskunnan jäsen on sairaanhoitopiiri, jonka toiminnot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä tai muuten siirtyvät maakunnalle tai muulle oikeushenkilölle, sairaanhoitopiirillä on oikeus siirtää jäsenyytensä tällaiselle sairaanhoitopiirin tehtävät vastaanottavalle toimijalle yhdessä osuuskunnan osuuden ja jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden kanssa.

 

 

                                                   

 

Esitys                                        

 

                                                    Johtajaylilääkäri:

 

                                                    Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy osuuskunnan jäsenyyden ja siihen liittyvien velvoitteiden (mm. 50 000 euron vuosittainen jäsenmaksu) siirtämisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

 

 

Päätös                                     

 

 

 

 

Kuntayhtymän valtuusto 23.6.2022 21 §

 

 

Esitys                                 

Hallitus:

 

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

 

Päätös                               

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy osuuskunnan jäsenyyden ja siihen liittyvien velvoitteiden (mm. 50 000 euron vuosittainen jäsenmaksu) siirtämisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

 

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Liite 1 Sote ja osuuskunnat FINBB

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa