Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

33 §

11.5.2023

 

33 §

 2319/02.06.01.06/2022

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 33 §

 

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksessa 29.3.2023 § 96:

 

Ahall 29.03.2023 § 96, 1858/02.02.01/2023  

 

 

                                           Valmistelija: Kari Janhonen

puh. 044?717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

 

 

Taustaa

 

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) toimintaa ei voitu jatkaa liikelaitoskuntayhtymämuodossa enää 1.1.2023 jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän jäseninä olleet sairaanhoitopiirit sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet päättivät uudelleenorganisoida yhtymän, ja siirtää toiminnan hyvinvointialuelain sallimaan yhteistyömuotoon, eli hyvinvointiyhtymämuodossa tehtäväksi. Toiminta päätettiin siirtää siten, että yhtymän käytännön toiminta jatkuisi entisellään.

 

Varsinainen liiketoimintasiirto ja toiminnan uudelleenjärjestely toteutettiin teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022-2023:

1. liikelaitoskuntayhtymä purettiin ja toiminta siirrettiin jako-osuuksina sairaanhoitopiireille,

2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyi sairaanhoitopiirien mukana yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja

3. hyvinvointialueille siirtynyt toiminta siirrettiin hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymään.

 

Ennen purkamista liikelaitoskuntayhtymän perussopimusta muutettiin tavalla, joka mahdollisti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän eroamisen 30.11.2022. Purkamisvaiheessa liikelaitoskuntayhtymän jäseninä oli enää sairaanhoitopiirejä, joihin sovellettiin samoja voimaanpanolain mukaisia periaatteita. Sairaanhoitopiirit siirtyivät voimaanpanolain 20 §:n nojalla sellaisenaan hyvinvointialueille.

 

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöt, eli sairaanhoitopiirit hyväksyivät loppuvuodesta 2022 sopimuksen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta osana uudelleenjärjestelyä hyvinvointiyhtymäksi. Liikelaitoskuntayhtymä puretaan perussopimuksen 25 §:n mukaisella menettelyllä siten, että liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta ovat päättäneet jäsenten valtuustot, ja johtokunta on laatinut loppuselvityksen. Liikelaitoskuntayhtymän purkautumisajaksi päätettiin 31.12.2022 klo 23.59.

 

Liikelaitoskuntayhtymälle tehtiin loppuselvitys ja loppuselvityksessä oli kyse teknisestä uudelleenjärjestelystä liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi. Loppuselvityskertomuksessa on kuvattu toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden siirron eri vaiheet. Hyväksytyissä purkusopimuksessa ja loppuselvityskertomuksessa on esitetty arviot vuoden 2022 taseen toteumasta. Purkusopimuksen mukaan varsinaiset sairaanhoitopiirien jako-osuudet vahvistetaan vasta liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen valmistuttua.

 

Jäsenten hyväksymän purkusopimuksen 9. kohdan mukaan liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen per 31.12.2022 klo 23.59 valmistelee liikelaitoksen johtokunta voimaanpanolain 20 § mukaisesti vastaanottaneille hyvinvointialueille ja niiden aluehallituksille, joka laatii tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan ja kuntayhtymän johtajalle päättävät jäsenten valtuustot (ts. niiden vastuut vastaanottaneet hyvinvointialueiden aluevaltuustot). Edelleen purkusopimuksen mukaan johtokunnan toimikautta jatketaan, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi.

 

Tilinpäätöksen hyväksymisessä noudatetaan voimaanpanolain 41 §:ssä säädettyä menettelyä, jonka mukaan voimaanpanolain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen allekirjoittaa hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Samaa säännöstä noudatetaan myös liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittamisessa, koska tilinpäätöksen allekirjoittaminen tapahtuu liikelaitoskuntayhtymän jo lakattua. Tämän lisäksi purkusopimuksella on yhteisesti sovittu jatkettavaksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimikautta ja myös johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen.

 

Lainvalmisteluaineistojen mukaan voimaanpanolain 41 § säännös noudattaa kuntayhtymien purkamis- ja sulautumistilanteissa noudatettua käytäntöä, jonka taustalla on ollut ajatus siitä, että viimeisen tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen tapahtuvat siinä organisaatiossa, jolle lakkaavan kuntayhtymän toiminta siirtyy. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta on siirtynyt sairaanhoitopiirien kautta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueille.

 

Lainvalmisteluaineistojen mukaan myös liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa ja osallistuu liikelaitoskuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen, vaikka esityksen aluevaltuustolle tekee muodollisesti hyvinvointialueen ja oma tarkastuslautakunta. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

 

Tilinpäätös vuodelta 2022

 

Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätöksestä annetut säädökset tulevat kuntalaista 410/2015. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

 

Liikelaitoskuntayhtymä muodostaa tytäryhtiön kanssa konsernin ja konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio suunniteltiin yhtymäkokouksen linjauksen mukaisesti ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin ja edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvattaisiin. Talousarviota 2022 laadittaessa toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otettiin vuoden 2021 taso, huomioiden kuitenkin pandemian vaikutus analytiikkaan. ISLABin oman tuotannon hinnoitteluun ei tehty yleiskorotusta, mutta yksittäisiin hintoihin tehtiin muutoksia kustannusvastaavuuden periaatteella. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyivät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Kustannusvastaavuus huomioitiin myös näytteenottomaksua määriteltäessä.

 

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion liikevaihto oli noin 66,3 milj. euroa, ja liikeylijäämä 0,1 milj. euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen 0,25 milj. euroa. Covid-19-testausmäärät pysyivät kuitenkin korkeammalla tasolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon nähden. Erityisesti alkuvuodesta testausmäärät olivat 30.000-40.000 testiä kuukaudessa ja toukokuussa testausmäärä tasaantui noin 10.000 testin tasolle joulukuuhun saakka. Joulukuussa testausmäärä väheni entisestään.

 

Korkeammalla tasolla olleet testausmäärät vaikuttivat niin tulo- kuin menokertymään ja syksyllä tehtiin talousarviomuutokset. Liikevaihdon kertymään arvioitiin 5,9 milj. euroa lisää, liikevaihdon ollessa 72,2 milj. euroa. Vastaavasti materiaaleihin ja palveluiden ostoihin arvioitiin +5,9 milj. euroa sekä rahoituskuluihin +0,16 milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sijoituspohjaisen kassanhallinnan rahastolunastuksista. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen arvioitiin pysyvän alkuperäisessä talousarviossa. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäi 0,07 milj. euroa.

 

Vuoden 2022 taloudellinen tulos oli kuitenkin edelleen ennakoitua parempi. Liikevaihdoksi muodostui 74,2 milj. euroa, joka oli 1,97 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion muutoksessa oli arvioitu, että loppuvuosi toteutuisi perustoiminnan osalta samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin perustoiminnasta saadut tulot kasvoivat loppuvuodesta edelliseen vuoteen nähden ennakoitua paremmin. 

 

Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion. Erityisesti kasvoi alihankintatutkimukset, ict-palvelut, postipalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin vaikutti osaltaan kohonneet polttoainekustannukset ja niihin liittyvät hinnankorotukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut sisältävät SOTE-sopimukseen liittyvän kertapalkkion, joka maksetaan vasta vuoden 2023 puolella.

 

Liikeylijäämä oli 1,9 milj. euroa. Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi uusia investointivarauksia 1,5 milj. euroa, jolloin varausten ja verojen jälkeen ylijäämäksi jää 0,6 milj. euroa.

 

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on purkusopimuksen mukaisesti käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen 28.2.2023 sekä jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Lisäksi johtokunta on saattanut tilinpäätöksen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden aluehallitusten ja aluevaltuustojen käsiteltäväksi. Johtokunta on esittänyt tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:

-         Investointivarauksia muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin;

-         Investointivarauksia puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa

-         Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa

-         Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa

-         Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

 

Esityslistan liitteenä:

-         Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2022

Valmistelijan päätösehdotus:

 

Aluehallitus päättää:

 

-         hyväksyä ja allekirjoittaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja

 

-         saattaa tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi sekä

 

-         esittää tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:

 

1.     Investointivarauksia muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin;

2.     Investointivarauksia puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa

3.     Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa

4.     Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa

5.     Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

 

 

 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus Aluehallitus päättää:

- hyväksyä ja allekirjoittaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
- saattaa tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi sekä
- esittää tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:

1. Investointivarauksia muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin;
2. Investointivarauksia puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa
3. Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa
4. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa
5. Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

 

Päätös:  Merkitään pöytäkirjaan, että Merja Rautiainen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1. kohta 5) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 19.02 - 19.10.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Käsittely itä-Suomen laboratioriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnassa 18.4.2023 § 12:

 

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 2022 ESITTELY Talousjohtaja esittelee liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen 2022.

 

Johtokunnan käsittely 28.2.2023:

Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi, ja tilinpäätöksestä annetut säädökset tulevat kuntalaista 410/2015. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (liite 1). Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

 

Liikelaitoskuntayhtymä muodostaa tytäryhtiön kanssa konsernin, joten tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei ole voitu jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossa enää 1.1.2023 jälkeen. Sairaanhoitopiirit ja hyvinvointialueet päättivät uudelleenorganisoida yhtymän, ja siirtää toiminnan hyvinvointialuelain sallimaan yhteistyömuotoon, eli hyvinvointiyhtymämuodossa tehtäväksi. Toiminta päätettiin siirtää siten, että yhtymän käytännön toiminta jatkuisi entisellään. Varsinainen liiketoimintasiirto ja toiminnan uudelleenjärjestely toteutettiin teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023:

1. liikelaitoskuntayhtymä purettiin ja toiminta siirrettiin jako-osuuksina sairaanhoitopiireille,

2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyi sairaanhoitopiirien mukana yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja

3. hyvinvointialueille siirtynyt toiminta siirrettiin hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymään.

 

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus siirtyi hyvinvointiyhtymälle 1.1.2023.

 

Jäsenyhteisöt hyväksyivät loppuvuodesta sopimuksen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta osana uudelleenjärjestelyä hyvinvointiyhtymäksi. Liikelaitoskuntayhtymä puretaan perussopimuksen 25 §:n mukaisella menettelyllä siten, että liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta ovat päättäneet jäsenten valtuustot, ja johtokunta on laatinut loppuselvityksen. Ennen purkamista liikelaitoskuntayhtymän perussopimusta muutettiin tavalla, joka mahdollisti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän eroamisen 30.11.2022. Purkamisvaiheessa liikelaitoskuntayhtymän jäseninä oli enää sairaanhoitopiirejä, joihin sovellettiin samoja voimaanpanolain mukaisia periaatteita. Sairaanhoitopiirit siirtyivät voimaanpanolain 20 §:n nojalla sellaisenaan hyvinvointialueille.

 

Liikelaitoskuntayhtymän purkautumisajaksi päätettiin 31.12.2022 klo 23.59. Toiminnan (ml. omaisuuden, sitoumusten ja henkilöstön) siirto hyvinvointialueille toteutui 1.1.2023 klo 00.00 ja jatkosiirto hyvinvointiyhtymään klo 00.01. Liikelaitoskuntayhtymän jäseninä olleet kuntayhtymät, ja ennen eroamistaan jäsenenä ollut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, päättivät liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta ja purkamissopimuksen hyväksymisestä toimielimissään seuraavasti: - PSSHP, valtuusto 24.10.2022 § 25 - Essote, valtuusto 17.11.2022 § 5 - Siun sote, valtuusto 17.11.2022 § 50 - Sosteri, valtuusto 16.11.2022 § 22 - Ylä-Savon SOTE 29.11.2022 (yhtymän ero 30.11.2022).

 

Liikelaitoskuntayhtymälle tehtiin loppuselvitys ja loppuselvityksessä oli kyse teknisestä uudelleenjärjestelystä liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi. Loppuselvityskertomuksessa on kuvattu toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden siirron eri vaiheet. Purkusopimuksessa ja loppuselvityskertomuksessa on esitetty arviovuoden 2022 taseen toteumasta.

 

Purkusopimuksen mukaan varsinaiset jako-osuudet vahvistetaan tilinpäätöksen valmistuttua. Purkusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunta valmistelee tilinpäätöksen hyvinvointialueille. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ja tarkastuslautakunnan toimikautta on jatkettu purkusopimuksen mukaisesti siihen saakka, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi. Tilinpäätöksen hyväksymisessä noudatetaan voimaanpanolain 41 §, jonka mukaan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päättävät hyvinvointialueiden aluevaltuustot.

 

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös

Vuoden 2022 talousarvio suunniteltiin yhtymäkokouksen linjauksen mukaisesti ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin ja edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvattaisiin. Talousarviota 2022 laadittaessa toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otettiin vuoden 2021 taso, huomioiden kuitenkin pandemian vaikutus analytiikkaan. ISLABin oman tuotannon hinnoitteluun ei tehty yleiskorotusta, mutta yksittäisiin hintoihin tehtiin muutoksia kustannusvastaavuuden periaatteella. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyivät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Kustannusvastaavuus huomioitiin myös näytteenottomaksua määriteltäessä.

 

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion liikevaihto oli noin 66,3 milj. euroa, ja liikeylijäämä 0,1 milj. euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen 0,25 milj. euroa. Covid-19-testausmäärät pysyivät kuitenkin korkeammalla tasolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon nähden. Erityisesti alkuvuodesta testausmäärät olivat 30.000–40.000 testiä kuukaudessa ja toukokuussa testausmäärä tasaantui noin 10.000 testin tasolle joulukuuhun saakka. Joulukuussa testausmäärä väheni entisestään.

 

Korkeammalla tasolla olleet testausmäärät vaikuttivat niin tulo- kuin menokertymään ja syksyllä tehtiin talousarviomuutokset. Liikevaihdon kertymään arvioitiin 5,9 milj. euroa lisää, liikevaihdon ollessa 72,2 milj. euroa. Vastaavasti materiaaleihin ja palveluiden ostoihin arvioitiin +5,9 milj. euroa sekä rahoituskuluihin +0,16 milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sijoituspohjaisen kassanhallinnan rahastolunastuksista. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen arvioitiin pysyvän alkuperäisessä talousarviossa. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäi 0,07 milj. euroa.

 

Vuoden 2022 taloudellinen tulos oli kuitenkin edelleen ennakoitua parempi. Liikevaihdoksi muodostui 74,2 milj. euroa, joka oli 1,97 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion muutoksessa oli arvioitu, että loppuvuosi toteutuisi perustoiminnan osalta samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin perustoiminnasta saadut tulot kasvoivat loppuvuodesta edelliseen vuoteen nähden ennakoitua paremmin.

 

Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion. Erityisesti kasvoi alihankintatutkimukset, ict-palvelut, postipalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin vaikutti osaltaan kohonneet polttoainekustannukset ja niihin liittyvät hinnankorotukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut sisältävät SOTE-sopimukseen liittyvän kertapalkkion, joka maksetaan vasta vuoden 2023 puolella.

 

Liikeylijäämä oli 1,9 milj. euroa. Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi uusia investointivarauksia 1,5 milj. euroa, jolloin varausten ja verojen jälkeen ylijäämäksi jää 0,6 milj. euroa. Toimitusjohtajan esitys:

 

Johtokunta päättää

− hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen (liite 1),

− saattaa tilinpäätöksen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden aluehallitusten ja aluevaltuustojen käsiteltäväksi,

− jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, sekä

− esittää tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:

1. Investointivarauksia muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin.

2. Investointivarauksia puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa.

3. Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa.

4. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa.

5. Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

 

Johtokunta päättää antaa lisäksi oikeuden talousjohtajalle tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia.

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Hedman poistui kokouksesta asian käsittelyn ja tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen klo 14.43.

 

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten hyväksymän purkusopimuksen 9. kohdan mukaan liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen per 31.12.2022 klo 23.59 valmistelee liikelaitoksen johtokunta voimaanpanolain 20 § mukaisvastaanottaneille hyvinvointialueille ja niiden aluehallituksille, joka laatii tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan ja kuntayhtymän johtajalle päättävät jäsenten valtuustot (ts. niiden vastuut vastaanottaneet hyvinvointialueiden aluevaltuustot). Edelleen purkusopimuksen mukaan johtokunnan toimikautta jatketaan, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi.

 

Tilinpäätöksen hyväksymisessä noudatetaan voimaanpanolain 41 §:ssä säädettyä menettelyä, jonka mukaan voimaanpanolain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen allekirjoittaa hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Samaa säännöstä noudatetaan myös liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittamisessa, koska tilinpäätöksen allekirjoittaminen tapahtuu liikelaitoskuntayhtymän jo lakattua. Tämän lisäksi purkusopimuksella on yhteisesti sovittu jatkettavaksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimikautta ja myös johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen.

 

Lainvalmisteluaineistojen mukaan voimaanpanolain 41 § säännös noudattaa kuntayhtymien purkamis- ja sulautumistilanteissa noudatettua käytäntöä, jonka taustalla on ollut ajatus siitä, että viimeisen tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen tapahtuvat siinä organisaatiossa, jolle lakkaavan kuntayhtymän toiminta siirtyy. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta on siirtynyt sairaanhoitopiirien kautta Pohjois-Savon, PohjoisKarjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueille.

 

Lainvalmisteluaineistojen mukaan myös liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa ja osallistuu liikelaitoskuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen, vaikka esityksen aluevaltuustolle tekee muodollisesti hyvinvointialueen oma tarkastuslautakunta. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

 

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden hallitusten allekirjoittama tilinpäätös 2022 jaetaan kokouksessa oheismateriaalina 1.

 

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2022 esittelyn tiedokseen. Tarkastuslautakunta päättää esittää Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden aluevaltuustoille, että hyväksyvät liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myöntävät vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022.

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa 31.12.2023 klo 23:59 sairaanhoitopiiriin,

-        merkitsee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen viimeisen tilinpäätöksen ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

1. Merkitsee Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen tiedoksi. 

2. Merkitsee Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta

34 §

11.5.2023

 

34 §

 1731/00.03.00.01/2022

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 34 §

 

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei ole voitu jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossa enää 1.1.2023 jälkeen. Sairaanhoitopiirit ja hyvinvointialueet päättivät uudelleenorganisoida yhtymän, ja siirtää toiminnan hyvinvointialuelain sallimaan yhteistyömuotoon, eli hyvinvointiyhtymämuodossa tehtäväksi.

 

Toiminta päätettiin siirtää siten, että yhtymän käytännön toiminta jatkuisi entisellään. Varsinainen liiketoimintasiirto ja toiminnan uudelleenjärjestely toteutettiin teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023:

1. liikelaitoskuntayhtymä purettiin ja toiminta siirrettiin jako-osuuksina sairaanhoitopiireille,

2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyi sairaanhoitopiirien mukana yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja

3. hyvinvointialueille siirtynyt toiminta siirrettiin hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymää

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen tarkastuslautakunnan käsittely arviointikertomuksesta 18.4.2023 § 13:

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sote uudistuksen vuoksi liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen osaltaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päättävät hyvinvointialueet, joille liikelaitoskuntayhtymän jäseninä olleiden sairaanhoitopiirien toiminta on siirtynyt.

 

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen ja päättää saattaa sen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille käsiteltäväksi.

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Arviointikertomus (liite 1) allekirjoitetaan sähköisesti.

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa 31.12.2023 klo 23:59 sairaanhoitopiiriin,

-        merkitsee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen tiedoksi.

 

 

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Suomen laboratiorioliikelaitoksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen 2022.

 

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 34 §

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Suomen laboratiorioliikelaitoksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen 2022.

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa