Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

31 §

11.5.2023

 

40 §

 2319/02.06.01.06/2022

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 31 §

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintoja, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

 

Voimaanpanolain 616/2021 41 § määrää siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 käsittely aluehallituksessa 29.3.2023 § 98:

 

                                            Valmistelija: Kari Janhonen

 puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

 

 

Tilinpäätös

 

Hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittavat aluehallituksen jäsenet sekä hyvinvointialuejohtaja.

 

Konsernitilinpäätös

 

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Toimintakertomus

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta lakkasi 31.12.2022. Voimaanpanolain 33 §:n mukaan jäsenkuntien on katettava kuntayhtymätaseeseen kertynyt alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa alijäämän kattamisesta.

 

Aluehallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Kuntayhtymän tilinpäätös

 

Katettava alijäämä laskutettiin jäsenkunnilta peruspääoman suhteessa. Alijäämän määräksi muodostui 8.520.629,71 euroa. Sairaanhoitopiirin taseessa oleva edellisten tilikausien kumulatiivinen ylijäämä 3.185.695,60 euroa vähensi alijäämän kattamisen tarvetta.

 

Kuntayhtymän tilikauden alijäämä oli -3.185.695,60 euroa.

 

Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2022 on yhteensä  102.119.035,28 euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on 16,28%.

 

Kuntalain edellyttämä kuntayhtymän toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumavertailu sekä konsernitilinpäätös liitetietoineen ovat liitteenä.

 

Konsernitilinpäätös

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tilikauden alijäämä on -3.585.537,84 euroa. Konsernin kumulatiivinen ylijäämä on 14.271.300,24 euroa.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitilinpäätös on muodostettu yhdistämällä kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sakupe Oy:n, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön, Kallaveden Työterveys Oy:n ja Kiinteistö Oy Mustinlammen tilinpäätökset sekä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Itä-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän toiminta päättyi 31.12.2022 ja toiminta siirtyi uuden perustetun hyvinvointiyhtymän vastattavaksi 1.1.2023 alkaen.

 

Esityslistan liitteenä:

-         Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2022

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä hyvinvointialuejohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

 

Esittelijä: hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus: Aluehallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä hyvinvointialuejohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Käsittely Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnassa:

HE 241/2020 mukaan hyvinvointialueille siirrettyjen kuntayhtymien kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta lakkasivat kuntayhtymän siirtyessä hyvinvointialueelle. Siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin osallistua vielä asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen. Siirrettävän kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa myös sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

 

HE 241/2020 todetaan myös, että viimeisen tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen tapahtuvat siinä organisaatiossa, jolle lakkaavan kuntayhtymän toiminta siirtyy. Esityksen aluevaltuustolle tekisi muodollisesti hyvinvointialueen ja yhtymän oma tarkastuslautakunta, mutta esitys perustuisi sisällöllisesti siirretyn kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteluun.

 

 

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

1. Merkitsee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

2. Saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle.

3. Esittää Piohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 hyväksytään.

4. Esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022  hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisislle toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

Tarkastuslautakunta 16.5.2023 40 §

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

1. Merkitsee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

2. Saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle.

3. Esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 hyväksytään.

4. Esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

 

 

Päätös                               

Merkittiin pöytäkirjaan, että Katja Yli-Monni poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13:54-13:57. (HL 28.1, kohta 4).

 

Tarkastuslautakunta päätti;

1. Merkitä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

2. Saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle.

3. Esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 hyväksytään.

4. Esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

Puheenjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä asian käsittelyn ajan.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa