Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

32 §

11.5.2023

 

41 §

 2319/02.06.01.06/2022

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 32 §

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintoja, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

 

Voimaanpanolain 616/2021 41 § määrää siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja.

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 käsittely aluehallituksessa 29.3.2023 § 99:

 

Valmistelija: Kari Janhonen

                                           puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

                                           Ritva Vitri puh. 044 717 1210, ritva.vitri(at)pshyvinvointialue.fi

 

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys liikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa liikelaitoksen tuloslaskelmassa, taseessa tai rahoituslaskelmassa.

 

Vuoden 2022 budjetoinnissa kustannukset kohdistettiin palvelukeskuksiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneiden kustannusten laskenta tehdään siten, että palvelukeskusten nettokustannukset jaetaan kuntien kesken toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Palvelukeskustasolla tulos nollataan, joten Kysterin tilinpäätöksessä ei muodostu yli- tai alijäämää vaan nolla tulos.

 

Kysterin johtokunta päätti 22.6.2021 39 § ettei jäsenkunnille makseta peruspääoman korkoa vuonna 2022 ja 20.9.2021 49 §, että jäsenkunnille ei makseta sijoitusrahaston korkoa vuonna 2022.

 

Palautetaan jäsenkuntaosuutta:

Kaavi                518 667,61 €

Keitele              391 911,94 €

Leppävirta        195 962,39 €

Pielavesi           636 817,84 €

Rautavaara       301 825,41 €

Tervo                102 726,42 €

Vesanto            437 028,90 €

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan Kysterin johtokunta antoi vuoteen 2022 saakka toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jonka sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto käsitteli kesäkuun loppuun mennessä. Hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyen Liikelaitos Kysterin toiminta päättyi 31.12.2022.  Kysterin vuoden 2022 tilinpäätös toimitetaan näin ollen Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitukselle ja aluehallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi. 

Esityslistan liitteenä:

-         Liikelaitos Kysterin vuoden 2022 tilinpäätös

Valmistelijan päätösehdotus:

 

Aluehallitus käsittelee Kysterin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteineen ja päättää suorittaa jäsenkuntaosuuksien palautukset 30.4.2023 mennessä.

 

Peruspääoman ja sijoitusrahaston korkoa ei makseta vuodelta 2022.

 

Aluehallitus päättää hyväksyä Kysterin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä hyvinvointialuejohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

 

Esittelijä: hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus: Aluehallitus käsittelee Kysterin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteineen ja päättää suorittaa jäsenkuntaosuuksien palautukset 30.4.2023 mennessä.

Peruspääoman ja sijoitusrahaston korkoa ei makseta vuodelta 2022.

Aluehallitus päättää hyväksyä Kysterin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä hyvinvointialuejohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ilpo Kärkkäinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.51.

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 käsittely Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnassa:

HE 241/2020 mukaan hyvinvointialueille siirrettyjen kuntayhtymien kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta lakkasivat kuntayhtymän siirtyessä hyvinvointialueelle. Siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin osallistua vielä asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen. Siirrettävän kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa myös sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

 

HE 241/2020 todetaan myös, että viimeisen tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen tapahtuvat siinä organisaatiossa, jolle lakkaavan kuntayhtymän toiminta siirtyy. Esityksen aluevaltuustolle tekisi muodollisesti hyvinvointialueen ja yhtymän oma tarkastuslautakunta, mutta esitys perustuisi sisällöllisesti siirretyn kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteluun.

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen vuoden 2022 erillistilinpäätös kuuluu osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä.

 

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

1. Merkitsee tiedoksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluneen Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen

2. Saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Haatainen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 13:21-13:22.

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 16.5.2023 41 §

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta

1. Merkitsee tiedoksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluneen Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen.

2. Saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös                               

Merkittiin pöytäkirjaan, että Katja Yli-Monni ja Heikki Haatainen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13:54-13:57. (HL 28.1, kohta 4 ja kohta 7).

 

Tarkastuslautakunta päätti

1. Merkitä tiedoksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluneen Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon Kysteri liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen.

2. Saattaa sen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

Puheenjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä asian käsittelyn ajan.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa